Tjänster
Söker du någon som kan utvärdera projekt, följeforska, göra en utredning, förstudie eller kartläggning eller på ett enkelt sätt samla in synpunkter från medarbetare, kunder eller leverantörer...
Välkommen!

Jag har lång erfarenhet av processinriktat utvecklingsarbete, sedan 2002 i eget företag, med uppdrag inom regional utveckling främst i Västernorrland. Genom operativ projektledning, utvärdering och uppföljning har jag också gedigen erfarenhet av EU-projekt. Entreprenörskap, företagande, genus- och jämställdhetsperspektiv har varit bärande för flertalet av mina uppdrag.

I mitt företag har jag inga anställda - däremot många kreativa samarbetspartners. Genom att arbeta i nätverk med flera andra soloföretagare har jag tillgång till många kompetenta kollegor och kan utse den laguppställning som de olika uppdragen kräver. Förutom ett antal utbildningar och kurser i utvärderingsmetodik, projektledning och styrelsearbete genomförde jag 2009 Mittuniversitetets utbildning ”Följeforskning och utvärdering” och har därmed följeforskningskompetens. 

Exempel på uppdrag:    
 • Utvärdering av projektet Bredband i Sollefteå 2.0. Ett projekt för att öka tillgängligheten till bredband i samarbete med föreningar och lokala utvecklingsgrupper. Uppdragsgivare Sollefteå kommun
 • Utredning om det internationella arbetet i Västernorrland, underkonsult till Gun From Consulting AB. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Västernorrland
 • Lärande utvärdering, Matchningsarena Timrå, EFS-projekt som syftade till att öka arbetskraftsutbudet genom att pröva nya metoder och arbetssätt Underkonsult till Gudrun Brännberg Konsult, uppdragsgivare Timrå kommun 
 • Uppföljning och utvärdering med följeforskningsliknande upplägg av Nästa Kramfors, ett utvecklingsprojekt för att tillvarata och förstärka regionförstoringen. 
  Uppdragsgivare Kramfors kommun 
 • Uppföljning och utvärdering Kompetenstrappan 2.1 ett affärsutvecklingsprogram.
  Uppdragsgivare Företagarna Örnsköldsvik 
 • Utvärdering av ett projekt för förnybar energi i Jämtland och Västernorrland.
  Uppdragsgivare Lantbrukarnas Riksförbund i Västernorrland
 • Utvärdering av mentorprogram för ledare inom offentlig och privat sektor i Jämtland och utvärdering av mentorprogram för unga ledare i tillväxtföretag i Jämtland.
  Uppdragsgivare Jämtlandsakademien
 • Utarbeta pedagogiska verktyg och metoder och utbilda handledare för praktiska jämställdhetsinsatser i föreningars verksamhetsplanering.
  Uppdragsgivare Lantbrukarnas Riksförbund
 • Aktivitetsledning i länsprojekt för alternativa driftsformer i offentlig förvaltning.
  Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland
 • Uppföljning och utvärdering av Kompetenstrappan I och II, två affärsutvecklingsprojekt  i Örnsköldsviks kommun
  Uppdragsgivare Företagarna i Örnsköldsvik
 • Initierat och utvecklat ett lokalt resurscentrum för kvinnor i Sollefteå. Lokala resurscentrats syfte är att med genus och jämställdhetsperspektiv arbeta för kvinnors delaktighet i lokalt och regionalt tillväxtarbete.
  Uppdragsgivare Sollefteå kommun Tillväxtenheten
 • Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt i Kramfors kommun.
  Uppdragsgivare Kramfors kommun
 • Utvärdering av sysselsättningsprojekt för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, psykiskt och socialt funktionshindrade.
  Uppdragsgivare Aktus ekonomisk förening 
 • Utarbetat regionalt program för lokalt utvecklingsarbete och entreprenörskap. I uppdraget ingick också del i processen förankra, implementera och genomföra.
  Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland
 • Koordinator för arbetsgrupper i strategiarbetet för turismutveckling.
  Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland
 • Utvärdering och uppföljning av ett regionalt livsmedelsprojekt.
  Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Västernorrland.
 • Utvärdering av projektet Dare to grow - Generating Growth in Creative Industries on an Inter Regional basis in Rural Areas.
  Uppdragsgivare Landstinget Västernorrland
 • Studie av resvanor och resmönster för landsbygdsturism.
  Uppdragsgivare Våga Västernorrland/ LRF  Västernorrland
 • Utvärdering projekt Attraktiva Kramfors. Utvärdering av ett treårigt EU-projekt för attitydförändring i Kramfors kommun.
  Uppdragsgivare Kramfors kommun Kommunledningskontoret
 • Landsbygdsutvecklingsuppdrag med projektutveckling för olika intresseorganisationer samt handledaruppdrag för kompetensutvecklingsanalyser av småföretag.
  Uppdragsgivare Våga Växa Västernorrland/LRF Västernorrland.
Företaget

Min enskilda firma, Fa Annika Fälldin, startades 2002 och jag har specialiserat mig på utvecklings- och utvärderingsarbete inom olika samhällsområden, ofta med fokus på entreprenörskap och landsbygdutveckling.

Företaget har inga anställda - däremot många kreativa samarbetspartners. Genom att arbeta i nätverk med flera andra kompetenta soloföretagare kan jag utse den laguppställning som uppdragen kräver. En bonus med strategin är att jag får flera intressanta arbetskamrater.
2009 genomförde jag Mittuniversitetets utbildning "Följeforskning och utvärdering". I grunden är jag ekonom med högre personaladministrativ utbildning. Jag har dessutom genomfört ett antal utbildningar och kurser i utvärdering, utvärderingsmetodik, dynamiska djupintervjuer och metodik för fokusgrupper.
Jag har en gedigen erfarenhet från olika organisationer som anställd, förtroendevald och volontär.  Jag är tilltalad av att arbeta på strategisk nivå och jag har varit ordförande för Coompanion - Kooperativ utveckling i Västernorrland och ordförande för Ideella föreningen Q-nätverket för kvinnor som är företagare och ledare i Sollefteå. För närvarande är jag vice ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland. I Länsförsäkringar är jag också ordförande i utskottet för ägarfrågor. 
Jag har varit ledamot av Länspartnerskapet och har varit delaktig i flera strategiska programarbeten på regional nivå. Till exempel som styrgruppsledamot för Västernorrlands läns visionsarbete, Stora Partnerskapet för Regionalt Tillväxtprogram i Västernorrland och i arbetsgruppen för det Regionala Tillväxtprogrammets organisering. Under flera år var jag även ledamot i en av arbetsgrupperna som aktivt bidrog till genomförandet av Regionalt Utvecklingsprogram.